Ідеолоґ лжи

0

Олександр Гаврош у своїм найновішім блоґу на сайті Закарпаття онлайн звідать ся, чого Павел Роберт Маґочій може свободно ходити по цілій Україні, і чого іщі не є записаный як „персона нон ґрата“. І я єм в повности за. Лем попрошу Олександра Гавроша, най найде єден доказ того, што пише на адресу Маґочія. І бою ся, же то не буде таке просте, як сидіти за столом і писати блоґ, не знаючі ани, де є север.

Гаврош, так як є на тім порталі вже добрым звыком, пише о Маґочійови як о ідеолоґови закарпатьского сепаратізма і українофобії. Вказує на то, же Маґочій, правда, веде катедру україністікы в Торонті а публікує і „общеукраїньскы проєкты“, але то лем зато, бо мусить, бо бы ся за думками Гавроша не міг у своїй позіції заціклити выключно в „неорусинстві“. Проблем є в тім, же покля бы знав роботу Маґочія дакус веце як з того, што собі прочітав на Вікіпедії, ганьба бы го била і в єднім і в другім тверджіню. Но кідь роботу Маґочія знать дакус веце, а напрік тому пише, што пише, пак продумано пише брехні, жебы выкликати то, з чого цілый час обвинює Русинів, же хотять зробити – непокій в Закарпатьскій области.

Памятам собі, было то пару років тому, як мі єден русиньскый діятель крітічно повів на Маґочія: Посмоть, яку величезну книжку напсаив о історії Україны і о нас, Русинах, выдав книжку на пару сторінках. Бісіда была о майже вісемстострінковій книжці Україна. Історія її земель та народів. і книжці Народ нивыдкы, котра має понад сто сторінок, но є в ній веце фотоґрафій, як тексту. Міджі часом Маґочій „сплатив довг“ свому народу і выдав історію Русинів порівнательну з тов україньсков, но не в тім справа. Маґочій за цілый свій професіоналный жывот написав много статей, выдав цінны книжкы на тему українісітікы і при тім множестві, што має на своїм конті, не може нихто повісти, же то робив як „гобі“ коло русиністікы, бо його роботы мають, ці то є на тему русиністікы або україністікы, все высоку наукову або науково-популарну рівень, што не мож робити як камуфлаж коло іншой роботы. Уж абсолутно пак не мож говорити, же чоловік, котрый ся професіонално занимать україністіков, є властно українофоб. Але любить ся мі, же люди, котры ся боять Русинів, говорять о Русинах, же суть українофобами.

Но не будеме Гавроша пересвідчовати што і як пише Маґочій. В тій справі рекомендую взяти його книжкы до рук і штудовати. Значіть, подьме ся радше посмотрити на то, якый ідеолоґ сепаратізма є русиньскый професор.

Олександр Гаврош, а і каждый єден україньскый націоналіста аж бо беспечностны силы Україны, можуть взяти будькотру статю, книжку Маґочія, будькотрый авдіо або відеозапис, на котрім бісідує, і не найдуть ани пів слова, за котре бы Маґочія могли означіти за ідеолоґа сепаратізма. Маґочій, як і цілый русиньскый рух, покля бісідуєме о реално діючіх орґанізаціях, не є абослутно о сепаратізмі. Докінця, быв то Маґочій, котрый тискав, жебы вылучіти Димитрія Сидора із Світового конґресу Русинів за то, же была выголошена незалежность Підкарпатьской Руси, хоць Сидор не быв сам котрый єй выголошовав, но покараный быв лем він. Як конґресом, так потім і україньсков юстіційов. Кібы быв Маґочій такым сепаратістом, то чого ся не тішыв і не ґратуловав Сидорови, а навспак, жадав вылучіти го із конґресу?

Што мож у Маґочія і його статях, книжках, публічных высловах найти, то є, же Русины суть окремый народ, же мають мати на Україні вшыткы права так, як їх мають і іншы народности. Але де в тім сепаратізм?

Самособов, ту можуть різны Гаврошы бісідовати, же у Маґочія мож найти, же все припоминать невыповнены резултаты референдума із 1991-го року. Лемже ани тото не є справов сепаратізма, а скоріше справов того, же Україна не дотрирмує ани свої властны законы і то уж од свого выникнутя. Маґочій предці не говорить, же Закарпатьска область Україны ся має одторгнути од державы, але же ся має дати области статус автономії. І о тім не рішыв Маґочій, о тім рішыло 78 процент жытелів области, котры голосовали в референдумі. Навеце, то нич не мало довєдна із „неорусинством“, як пише Гаврош, бо на референдумі не брали участь лем Русины, але жытелі вшыткых народностей, котры в области жыють. Якбач Гаврош не найде доказ о тім, же Маґочій перед референдумом робив по цілій области кортешачкы і учів людей, як мають голосовати. Як потім може быти ідеолоґом того?

З Маґочійом в многых справах можеме, в многых не мусиме быти согласныма. Можеме му приписати різны названя. Но называти Маґочія ідеолоґом сепаратізма, то є мімо реалности. Так само не можеме говорити, же в його професіоналній карьєрі є україністіка лем даякый апендікс, котрый робить у вольнім часі, покля через день орґанізує пуч на Закарпатю. Маґочій може быти записаный міджі „персонами нон ґрата“ такой по тім, што му хтось докаже тото, што пише Гаврош. Лемже реално му сепаратізм доказати не мож. І кідь, так потім не знам, што хоче Гаврош робити із тыма 78 процентами людей, котры жыють вєдно із ним в Закарпатьскій области, і котры голосовали за автономію, о якій лем на основі того голосованя днесь бісідує і Маґочій. Так само з нима зробити порядок і десь выселити? То пак жебы в тій области не зістав жыти Гаврош сам.

Знаме, же Маґочій жадным ідеолоґом сепаратізма не є. То сьме знали все. Но з каждов новов статьов Олександра Гавроша є нам ясніше, хто в Закарпатьскій области є ідеолоґом лжи. І хто реално, а не суть то Русины, хоче розбити покій, котрый на тій теріторії міджі народностями все быв і є.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радіа lem.fm.)

Жрідло фотоґрафії: Wikipedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Share.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
© Copyright by лем.fm. 2018. Вшыткы права застережены.