Голосник

Kolędy chóru duchowieństwa dekanatu lubińskiego i zielonogórskiego prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej

Członkowie chóru to kapłani, duszpasterze, psalmiści, katecheci, kapelani wojskowi i szpitalni, administratorzy parafii i bardzo często budowniczowie świątyń i domów parafialnych w parafiach. Wykonywane przez nich obowiązki uniemożliwiają częstsze spotykanie się, dlatego chór można usłyszeć najczęściej na świętach parafialnych diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Ponieważ zwyczaj kolędowania jest bardzo głęboko wpisany w tradycję cerkiewną, chórzyści postanowili nagrać taki właśnie repertuar.

Na płycie znajduje się 17 utworów – troparionów i kolęd, część z nich w opracowaniach autorskich na wielogłosowy męski chór.

okladka_duchowenstwo_krzywa.indd

Płytę nagrano w cerkwi w Przemkowie. Niżej znajduje się fragment kolędy, a całości można posłuchać w radiu LEM.fm.

Коляды Хору Духовеньства Любіньского і…

Плaтня з колядами Хору Духовеньства Любіньского і Зеленогірского Деканатів Православной Вроцлавско-Щеціньской Єпархіі.

Членами хору сут священникы, дякы, учытелі реліґіі, войсковы і шпытальны капеляны, адміністраторы парохій, а при тым і будівничы храмів і парохіяльных домів. В звязку з тым, же хористы наштоден жыют в ріжных, часом барз оддаленых од ся частях єпархіі, найчастійше мож іх почути, коли прикрашают співом кєрмешы в парохіях єпархіі, а зато же звычай колядуваня є міцно закорінений в церковну традицию, хористы рішыли награти такій акуратні репертуар.

На платни найдеме 17 творів – тропарів свята і коляд, част з них в авторскых опрацуванях на вельоголосовий мужскій хор.

okladka_duchowenstwo_krzywa.indd

Платня была записана в церкви о прекрасній акустыці, в Пшемкові.  Фраґмент коляды до послуханя долов, а ціліст в радию ЛЕМ.фм.