Голосник

«Слово» – Третя постна неділя, Kрестопоклонна – неділя, 9.00 год.

0

Ісус Хрістос в днешнім Євангелію нам адресує слова: Хто хоче іти за мнов, най одрече ся самого себе, возьме свій крест і мене наслідує. Што перше можеме видіти: Ісус не силує. Хто хоче, зохаблять на каждого закликаного, як на тото одповість. Ці прийме тото Боже закликаня або одвергне. А яке є тото закликаня?

Наслідовати самого Господа, значіть іти Його слідами там, де є Він сам, до вічной радости. Але і про того, хто прийме тото закликаня, не значіть, же не буде ниякых проблемів, тяжкостей в його жывоті, же вытко уж буде іти легко. Але і такиый буде зазнавати покушіня, понижованя, пронаслідованя.

В тім тыждню ся на паріміях Старого Завіта на вечурні або на Літурґії опереюпсвяченых дарів чітають слова о Нойови, старозавітнім патріархови, котрый одповів на Боже закликаня. Бог йому повів: Постав корабель, бо прийде очіста через всеобщу погыбель вшыткого жывого сотворіня водами. Ной послухав і зачав ставляти, забрало му то довгы рокы, покля тото діло завершыв, і як говорять отцьове, мусив зазнати коло того много понижованя, зневажаня, высміваня од людей. Кідь виділи ставляти великый корабель, звідовали ся: Што ты робиш? А Ной одповів: Но ставлям на Божый приказ корабель, жебы уникнути погыбелі всеобщого затопліня водами. Но реакція людей могла быти: высміваня, понижованя. Што ты розум потратив, яка потопа, а із чого, тадь хмаркы не є набі? Но Ной веце вірив Божому слову, як нагляду ці арґументам людей. Наконець його віра і послухняность были оправданы. Кідь Бог повів: теперь войди із вшыткыма із звірей до корабля і пришла потопа і взяла вшыткых.

Так подобно є і з нами, кідь одповіме на Боже закликаня іти за Хрістом. Прияти його слова, його заповіді а жыти подля них – як тот корабель, жебы уникнути вічной погыбелі аду. І з нас ся можуть сміяти, понижовати. Но Хрістос нам далше говорить, жебы не брати до увагы  понижованя ці высміваня і то під грозьбов вічного одверьгнутя, кідь повідать: Хто ся буде ганьбити за мене і мої слова перед тым грішным і чуджоложным поколіньом, за того ся буде ганьбити і Сын чоловіка при своїм приході в славі.

Днешня неділя ся называть і Крестопоклоннов недільов. Бо є перед нами выставленый крест. Крест не як знак понижіня, але як знак перемогы. Хрістос через крест переміг смерть, зло. Так крест є про нас знаменом Божой любви ку нам і потіхы, єднак в тім постнім часі, же уж не довго у є ту завершіня – Пасха. Но і потіхы про цілый жывот: уж не довго, лем курто, скоро перемине тот земный час і нас, коли вытримеме наперек понижованям і высміваням з боку того світа у своїй вірности Хрістови, чекать вічна слава Небесного Царьства. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 11. марца 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 11. марца о 15.00, 20.00 год. і 12. марца о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Ґрабарка. Жрідло: Wikipedia.

Шеруй.

О авторі

Коментар