Руска Бурса

«Руска Бурса» то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы «Рускoй Бурсы» діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

Просторы діяня Стоваришыня «Руска Бурса», якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Статут орґанізациі мож почытати гев: STATUT Stowarzyszenia Ruska Bursa

Ведучы Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
8. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – 27.06.2020)
9. Наталія Малецка-Новак (27.06.2020 – актуально)

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 9:00-15:00 та в кажду суботу в год. 10:00-12:00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні. Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 5. марця 2022 рока:
Ведучий: Наталія Малецка-Новак,
Заступця ведучого: Даміан Трохановскій,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Адам Шевчык,
Член заряду: Павел Малецкій.

Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 5. марця 2022 рока: Варвара Дуць, Моніка Тылявска, Якуб Зиґмунт.


Adres:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
e-mail: sekretariat@ruskabursa.org
Numer konta: 44194010763107326600000000
PayPal: Stowarzyszenie Ruska Bursa, ruskabursa.org@gmail.com

Funkcjonowanie ośrodka kultury „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2022 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach  w 2022 r. realizuje następujące zadania: 

 1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na rok 2022 (umowa nr 12-5/WMNiE/2022, wartość finansowania: 30 800, całkowita wartość zadania: 33 500)
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. W ramach statutowej działalności ośrodek prowadzi bibliotekę̨ z archiwum, izbę̨ muzealną, wydawnictwo, pracownię digitalizacyjną, zespół muzyczny “Teroczka”, portal informacyjny www.lem.fm i rozgłośnię radiową LEM.fm.
 2. Prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej, świetlicy i biblioteki
  (umowa nr 12-61/WMNiE/2022, wartość finansowania: 12 500, całkowita wartość zadania: 12 500);
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje i udostępnia pomieszczenia Ruskiej Bursy innym organizacjom łemkowskim, zespołom artystycznym czy grupom społecznym. Przy realizacji zadań Stowarzyszenie stawia sobie za główny cel integrację środowiska łemkowskiego, działalność oświatowo-wychowawczą, popularyzatorską i publicystyczną, wydawniczą oraz artystyczną na rzecz środowiska łemkowskiego oraz podtrzymania tożsamości kulturowej i etnicznej Łemków.
 3. Prowadzenie zespołu muzycznego Teroczka
  (umowa nr 12-62/WMNiE/2022, wartość finansowania: 16 000, całkowita wartość zadania: 16 000);
  Działalność grupy „Teroczka” ma za zadanie zaktywizować osoby młodego pokolenia do przekazywania wewnątrz i na zewnątrz grupy łemkowskiej poczucia swojej odrębności kulturowej, wykorzystując do tego również typowe dla działań artystycznych formy ekspresji.
 4.  Łemkowskie smaki – wydanie książki kucharskiej
  (umowa nr 12-58/WMNiE/2022, wartość finansowania: 14 000, całkowita wartość zadania: 17 500);
  Celem zadania jest wydanie książki kucharskiej z tradycyjnymi przepisami łemkowskiej kuchni. Będzie to pierwsza i jedyna taka publikacja na rynku. Do tej pory nie została wydana kompletna kucharska książka ze sprawdzonymi i rzetelnymi łemkowskimi przepisami.
 5. Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 12-65/WMNiE/2022, wartość finansowania: 320 000, całkowita wartość zadania: 328 000);
 6. Rocznik Ruskiej Bursy 2022 (umowa nr 12-64/WMNiE/2022, wartość finansowania: 12 000 , całkowita wartość zadania: 12 300);
  „Rocznik Ruskiej Bursy 2022” będzie osiemnastym numerem łemkoznawczego czasopisma naukowego, które zachowuje stałą formułę edycyjną, stałe cele i stały zakres tematyczny. Pozostaje on nadal etnicznym pismem naukowym mniejszości łemkowskiej, w głównej mierze łemkowskojęzycznym, utrwalającym i rozwijającym podstawowe elementy pamięci historycznej i uniwersum symbolicznego wspólnoty rusińskiej.
 7. Wydanie w ramach serii wydawniczej zatytułowanej Biblioteka Ruskiej Bursy płyty CD pt.: „Pieśni i piosenki Petra Murianki”, część 3 (umowa nr 12-56/WMNiE/2022, wartość finansowania: 14 000, całkowita wartość zadania: 14 300);
  Celem zadania jest wydanie trzeciej części wydawnictwa, które ma istotne znaczenie dla eksponowania możliwości ekspresyjnych języka łemkowskiego oraz upamiętnienie fragmentu dorobku najwybitniejszego współczesnego poety łemkowskiego Piotra Trochanowskiego/ Petra Murianki.
 8. Kolędy z Łemkowyny (umowa nr 12-57/WMNiE/2022, wartość finansowania: 11 500, całkowita wartość zadania: 11 800);
  Zadanie będzie polegało na wydaniu płyty CD z bożonarodzeniowymi pieśniami łemkowskimi w wykonaniu zespołu “Teroczka”. Płyta będzie zawierać nagrania tradycyjnych, łemkowskich (rusińskich) kolęd i szczedriwek w tradycyjnych aranżacjach muzycznych. Dodatkowym atutem będzie wykonanie nieznanych dotąd pieśni świątecznych lub takich, jakie nie były dotąd wykonywane.
 9. Digitalizacja Archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos – etap 3 (umowa nr 12-63/WMNiE/2022, wartość finansowania: 20 000, całkowita wartość zadania: 21 000)
  Celem projektu jest dalsza inwentaryzacja, digitalizacja i upowszechnienie co najmniej 4000 jednostek archiwalnych, tj: odbitek zdjęć, negatywów i dokumentów dot. zabytków ruchomych i nieruchomych z terenu pd­-wsch. Polski ściśle związanych z Łemkowyną, jednostek pochodzących z prywatnego archiwum historyków sztuki Jerzego Tura (Wojewódzki Konserwator Zabytków woj. rzeszowskiego w latach 1956-1­967) i dr Barbary Tondos, inwentaryzatorki zabytków, laureatki Nagrody im. Mariana Korneckiego.
 10. O Łemkach – co wiemy? Poznajmy się! (umowa nr 12-68/WMNiE/2022, wartość finansowania: 20 000, całkowita wartość zadania: 23 000)
  W ramach proponowanego zadania Stowarzyszenie przeprowadzi działania, których celem będzie podniesienie wiedzy o łemkowskiej społeczności wśród społeczeństwa większościowego – w głównej mierze wśród polskojęzycznych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Bezpośrednimi odbiorcami zadania będą osoby w każdym wieku – słuchacze radia LEM.fm oraz mieszkańcy powiatu gorlickiego i nowosądeckiego oraz osoby przybywające w różnym celu do Nowego Sącza. Grupą docelową są osoby, które nie mają wiedzy, bądź jest ona bardzo wybiórcza i ograniczona, na temat tego kim są Łemkowie, czym różni się narodowość od obywatelstwa, jaka jest różnica między mniejszością narodową a mniejszością etniczną, gdzie w tym rozróżnieniu umieścić mniejszą łemkowską, gdzie Łemkowie mieszkali a gdzie żyją obecnie, czym zajmowali się kiedyś, a czym obecnie itp.

Projekty te realizowane są dzięki dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.


Dodatkowo organizacja realizuje zadanie pn. Zakup łemkowskich strojów ludowych dla zespołu „Teroczka”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022


Celem zadania Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 12-65/WMNiE/2022, wartość finansowania: 320 000, całkowita wartość zadania: 328 000); jest prowadzenie stacji radiowiej LEM.fm. Radio „Ruskiej Bursy” to przede wszystkim radio słowa, w którym część muzyczna stanowi jedynie dopełnienie treści mówionych w języku łemkowskim. Radio LEM.fm posiada koncesję oraz jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym, działa zgodnie z prawem prasowym jako dziennik wydawany w formie mówionej, ma podpisaną umowę z ZAiKS, dzięki czemu może zgodnie z zapisami prawa autorskiego emitować utwory muzyczne i inne (np. słuchowiska i przedstawienia teatralne). W ramach zadania przygotowywane są: własne programy tematyczne (historczyne, językowe, geograficzne, przyrodnicze, naukowe, lifestyle’owe), audycje i słuchowiska – czytanie klasycznych dzieł literatury łemkowskiej i rusińskiej poezji oraz prozy, teatr radiowy i słuchowiska pisane przez współczesnych twórców. Nadawane są codzienne serwisy informacyjne, anonsowane są wydarzenia kulturalne, polityczne i inne, podawana jest prognozy pogody w języku łemkowskim, przeprowadzana jest korespondencja z miejsc, w których zamieszkują Łemkowie oraz relacje i sprawozdania z imprez kulturalnych, sesji naukowych, wykładów i odczytów, z koncertów i innych interesujących wydarzeń dla społeczności łemkowskiej lub o społeczności łemkowskiej. Portal www.lem.fm jest prawnie zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dziennikiem. Jego głównym celem jest informowanie o wszystkich aspektach życia Łemków w Polsce i na świecie w zakresie aktualności, anonsów wydarzeń kulturalnych, informacji z obszarów, gdzie zamieszkują Łemkowie. Oprócz wymienionych na portalu pojawiają się teksty publicystyczne, historyczne, wspomnieniowe, wywiady, relacje/fotorelacje i inne.

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz