Руска Бурса

«Руска Бурса» то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы «Рускoй Бурсы» діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

Просторы діяня Стоваришыня «Руска Бурса», якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису «Річник Руской Бурсы», основаня выдавничой сериі «Бібліотека Лемківской Клясикы» – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка.

Статут орґанізациі мож почытати гев: STATUT Stowarzyszenia Ruska Bursa

Ведучы Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Богдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Богдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)
6. Павел Малецкій (07.03.2015 – 17.03.2018)
7. Даміан Трохановскій (17.03.2018 – 9.03.2019)
8. Богдан Ґамбаль (9.03.2019 – 27.06.2020)
9. Наталія Малецка-Новак (27.06.2020 – актуально)

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 9:00-15:00 та в кажду суботу в год. 10:00-12:00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні. Пиште на адрес: natalia@lem.fm


Склад Заряду Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 16. марця 2024 рока:
Ведучий: Наталія Малецка-Новак,
Заступця ведучого: Даміан Трохановскій,
Секретар: Олена Дуць,
Скарбник: Андрий Трохановскій,
Член заряду: Анна Масляна,
Член заряду: Павел Малецкій.

Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 16. марця 2024 рока: Варвара Дуць, Моніка Тылявска, Якуб Зиґмунт.

Реальныма Бенефіциєнтами для Стоваришыня сут: Наталія Малецка-Новак, Даміан Трохановскій, Олена Дуць, Андрий Трохановскій, Анна Масляна і Павел Малецкій.


Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach wybrany na Walnym Zgromadzeniu w Gorlicach w dniu 16. marca 2024 r.:
Przewodnicząca Zarządu: Natalia Małecka-Nowak,
Zastępca: Damian Trochanowski,
Sekretarz: Helena Duć,
Skarbnik: Andrzej Trochanowski,
Członek Zarządu: Anna Maślana,
Członek Zarządu: Paweł Małecki.

Beneficjentami Rzeczywistymi ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla Stowarzyszenia są: Natalia Małecka-Nowak, Damian Trochanowski, Helena Duć, Andrzej Trochanowski, Anna Maślana, Paweł Małecki.


Adres:
Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice
NIP: 7381878854
e-mail: sekretariat@ruskabursa.org
Numer konta: 44194010763107326600000000
PayPal: Stowarzyszenie Ruska Bursa, ruskabursa.org@gmail.com

Funkcjonowanie Stowarzyszenia „Ruska Bursa” w Gorlicach w 2024 roku realizowane dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach  w 2024 r. realizuje następujące zadania:

 1. Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Ruska Bursa” na rok 2024 (umowa nr 4-6/WMNiE/2024, wartość finansowania: 32 800, całkowita wartość zadania: 34 600)
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. Stowarzyszenie współpracuje i udostępnia pomieszczenia Ruskiej Bursy innym organizacjom łemkowskim, zespołom artystycznym czy grupom społecznym. W ramach statutowej działalności ośrodek prowadzi bibliotekę̨ z archiwum, izbę̨ muzealną, wydawnictwo, pracownię digitalizacyjną, zespół muzyczny Teroczka, portal informacyjny www.lem.fm i rozgłośnię radiową LEM.fm.
 2. Prowadzenie ośrodka kultury łemkowskiej
  (umowa nr nr 4-13/WMNiE/2024, wartość finansowania: 14 000, całkowita wartość zadania: 14 000);
  Stowarzyszenie „Ruska Bursa” prowadzi w Gorlicach ośrodek kultury łemkowskiej – jedyny budynek dostępny dla społeczności łemkowskiej czynny niemal codziennie przez cały rok. Przy realizacji zadań Stowarzyszenie stawia sobie za główny cel integrację środowiska łemkowskiego, działalność oświatowo-wychowawczą, popularyzatorską i publicystyczną, wydawniczą oraz artystyczną na rzecz środowiska łemkowskiego oraz podtrzymania tożsamości kulturowej i etnicznej Łemków.
 3. Prowadzenie zespołu muzycznego Teroczka
  (umowa nr 4-14/WMNiE/2024, wartość finansowania: 17 000, całkowita wartość zadania: 17 000);
  Działalność grupy Teroczka ma za zadanie zaktywizować osoby młodego pokolenia do przekazywania wewnątrz i na zewnątrz grupy łemkowskiej poczucia swojej odrębności kulturowej, wykorzystując do tego również typowe dla działań artystycznych formy ekspresji.
 4. Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 4-23/WMNiE/2024, wartość finansowania: 335 000, całkowita wartość zadania: 371 000);
 5. Rocznik Ruskiej Bursy 2024 (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 23 700 , całkowita wartość zadania: 24 000);
  „Rocznik Ruskiej Bursy 2024” będzie dwudziestym numerem łemkoznawczego czasopisma naukowego, które zachowuje stałą formułę edycyjną, stałe cele i stały zakres tematyczny. Pozostaje on nadal jedynym etnicznym pismem naukowym mniejszości łemkowskiej, w głównej mierze łemkowskojęzycznym, utrwalającym i rozwijającym podstawowe elementy pamięci historycznej i uniwersum symbolicznego wspólnoty rusińskiej.
 6. Młodzi Łemkowie: Wspólna Przygoda – (umowa nr 4-15/WMNiE/2024, wartość finansowania: 15 000, całkowita wartość zadania: 15 000);
 7. Teatr Terka prezentuje… „Trzy jabłka” (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: 27 000, całkowita wartość zadania: 27 000);
 8. Digitalizacja Archiwum Ruskiej Bursy / etap 4 (umowa nr 4-…/WMNiE/2024, wartość finansowania: wartość finansowania: 15 000, całkowita wartość zadania: 15 000).

Projekty te realizowane są dzięki dotacji MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI.


Celem zadania Łemkowskie radio LEM.fm wraz z portalem informacyjnym www.lem.fm (umowa nr 4-23/WMNiE/2024, wartość finansowania: 335 000, całkowita wartość zadania: 371 000); jest prowadzenie stacji radiowej LEM.fm. Radio „Ruskiej Bursy” to przede wszystkim radio słowa, w którym część muzyczna stanowi jedynie dopełnienie treści mówionych w języku łemkowskim. Radio LEM.fm posiada koncesję oraz jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym, działa zgodnie z prawem prasowym jako dziennik wydawany w formie mówionej, ma podpisaną umowę z ZAiKS, dzięki czemu może zgodnie z zapisami prawa autorskiego emitować utwory muzyczne i inne (np. słuchowiska i przedstawienia teatralne). W ramach zadania przygotowywane są: własne programy tematyczne (historczyne, językowe, geograficzne, przyrodnicze, naukowe, lifestyle’owe), audycje i słuchowiska – czytanie klasycznych dzieł literatury łemkowskiej i rusińskiej poezji oraz prozy, teatr radiowy i słuchowiska pisane przez współczesnych twórców. Nadawane są codzienne serwisy informacyjne, anonsowane są wydarzenia kulturalne, polityczne i inne, podawana jest prognozy pogody w języku łemkowskim, przeprowadzana jest korespondencja z miejsc, w których zamieszkują Łemkowie oraz relacje i sprawozdania z imprez kulturalnych, sesji naukowych, wykładów i odczytów, z koncertów i innych interesujących wydarzeń dla społeczności łemkowskiej lub o społeczności łemkowskiej. Portal www.lem.fm jest prawnie zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dziennikiem. Jego głównym celem jest informowanie o wszystkich aspektach życia Łemków w Polsce i na świecie w zakresie aktualności, anonsów wydarzeń kulturalnych, informacji z obszarów, gdzie zamieszkują Łemkowie. Oprócz wymienionych na portalu pojawiają się teksty publicystyczne, historyczne, wspomnieniowe, wywiady, relacje/fotorelacje i inne.

Nadawcą Radia Ruskiej Bursy – LEM.fm jest Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach
ul. Sienkiewicza 28, 38-300 Gorlice
e-mail: radio@lem.fm, sekretariat@ruskabursa.org
www.lem.fm
REGON: 492693743
Numer KRS: 0000134287
NIP: 7381878854

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skład Zarządu:
Przewodnicząca Zarządu: Natalia Małecka-Nowak,
Zastępca: Damian Trochanowski,
Sekretarz: Helena Duć,
Skarbnik: Andrzej Trochanowski,
Członek Zarządu: Anna Maślana,
Członek Zarządu: Paweł Małecki.

Beneficjentami Rzeczywistymi ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dla Stowarzyszenia są: Natalia Małecka-Nowak, Damian Trochanowski, Helena Duć, Andrzej Trochanowski, Anna Maślana, Paweł Małecki.

Lista usług nadawcy/wydawcy:
1. Radio Ruskiej Bursy – LEM.fm (106,6 FM Gorlice, 103,8 FM Polkowice) / program radiowy
2. Łemkowski portal informacyjny www.lem.fm / dziennik
3. Panrusiński Tygodnik LEM.fm+ / tygodnik

 

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz