Голосник

Вето до закону про нацийональны меншыны

Президент Польской Республикы не підписал уставы з дня 25. вересня 2015 р., в справі введіня змін до закону про нацийональны та етнічны меншыны і реґіональний язык, одсылаючы єй назад до сойму.

Наведена устава вводила ріжны зміны. Президент зголосил застережыня до пошыріня можливости хоснуваня меншыновых языків в однесіню до рішаня перед орґанами повіту. Дотепер, в законі была записана можливіст хоснуваня мешыновых языків на найнизшым самоурядовым рівни. Можливіст хоснуваня помічного языка дає право гормадянам, котры приналежат до меншын, писати до самоурядів (ґміны і повіту) в помічным меншыновым языку та доставати в ним (на свій внесок) одповіди. Можут тіж отримувати посвідчыня, котры урядово мали бы быти выставлены в помічным языку.

Крім того, новелізация пошыряла право до хоснуваня помічного языка о громадян інчых держав Евросоюзу і держав Европейской Асоцияциі Свобідного Гандлю (EFTA).

Президент Польской Республикы пояснил, што законодавця не окрислил правильно вшыткых фінансовых наслідств для буджетів повітів і ґмін, якы принесе введіня спомненых записів. Тепер, заветуваний закон повинен быти голосуваний в соймі, але послы теперішньой каденциі скінчылы уж діяльніст, зато вето не буде голосуване з увагы на принцип дисконтинуациі робіт сойму.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі