Голосник

Антоний Крог про Акцию Вісла

В рамках історичного проєкту «Сандецкий штетль» зорґанізувана буде слідуюча лемкознавча стріча з писменником, етнолоґом, музеийником і тлумачом дром Антонийом Крогом. В пятницю, 22. липця/юлия 2016 р. од 18.00 год. в «Домі Істориі» при ул. Піярскій 21 в Новым Санчы гіст буде оповідал про выселенчо-асиміляцийну акцию Вісла, котра в найбільшым ступени довела до знищыня культурового облича Лемковины по 1947 р.

«Сандецкий штетль» єст історичным проґрамом реалізуваным фундацийом Номіна Роза. Має она на ціли приближыня культуры, реліґіі і істориі сандецкых Жыдів і припоминаня про причыніня ся той етнічной ґрупы в розвиток Нового Санча. «Сандецкий штетль» принагідні популяризує подіі і культурну спадковину і інчых нацийональных меншын, заселяючых столітями сандецку землю: Лемків/Русинів, Циґанів і осадників лютераньского віроісповіданя.

Антоний Крог (нар. 1942 р.) то польскій писменник, тлумач з чешского і словацкого языків, етноґраф, дослідник традицийной культуры народів заселяючых Карпаты. Был куратором вельох експозиций, в тым той зорґанізуваной округовым музейом в Санчы в 1984 р. п.н. Лемкы.

Його найголоснійша книжка «Склеп культурных потреб» была принята крайныма оцінами. Выступил в ній против принятому традицийному порядкови описуваня ґуральской культуры. Припомянул неавтентичніст єй творів, стилізацию і інґеренциі ззовни на жытя і культуру Ґуралів. На тым фоні ідеалізувал і ґлорифікувал Лемків і Лемковину. Приписувал Русинам жыючым в Пєнінах, на Шляхтівскій Руси одмінны і далеко природнійшы і «щыршы» прикметы.

Єст спілавтором антрополоґічного журналу «Контексты. Польска народна творчіст», лавреат нагороды ім. Романа Райнфуса за «надзвычайны заслугы в просторі сохраніня локальных достоменности в Малопольщы» (2014) i Нагороды ім. Йосифа Тішнера (2015).

Лемкы

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі