Бзікы вшыткых держав соєдиняйте ся…

Інтернетовый сайт Міст Online публіковав статю Ігора Берчака о, як є в назві статі написано, „антіукраїньскім конґресі“, котрый мав проходити в Празі. Хоць не быти Берчаковой статі, якбач бы о тім „небезпечнім“ конґресі нихто ани не знав, по публікованю статі сьме ся дізнали, же за конґрес несуть зодповідность знова Русины.

Як ся пише у споминаній статі, Служба безпекы Україны веде розсліджованя у справі пробы о перевзятя властей у звязку з проходжіньом тзв. Першого націоналного україньского конґресу  в маї 2018-го року. Тоту інформацію мав мати автор тексту із офіціалного реґістра. Участници конґресу го мали выголосити ся за єдиный законодавчій орґан влады Україны, і Верьховну раду Україны, Ґенералну прокуратуру Україны і Міністерство внутрішніх справ Україны мали выголосити за злочінецькы орґанізації. Так само мали на конґресі сотворити Україньскый народный трібунал – як орґан юстіції, і властну безпеку під назвов „Таємна екзекьюта“. Окрім того было выголошене сотворіня Україньской народной армії.

І кедь выголошіня, котры мали быти зроблены у Празі на тзв. конґресі, звучать міцно, справа абсолутно таков важнов не є. Вождьом пражскых „патріотів“ має быти Рустам Ташбаєв, котрый із америцькым гражданством вже дві декады жыв у Споєных штатах Америкы і робив шофера. Вернув ся на Україну у 2014-ім році, хотів робити Майдан 3.0 і наконець быв із Україны депортованый. Сам мав мати звязкы із тзв. Луганьсков народнов републіков. Люди коло нього мали мати так само проблем із законом. Ташбаєв мав мати проблем зо законом докінця уж перед свойов еміґраційов.

Но будьяк смотриме на „політічну карьєру“ Ташбаєва, його конґрес припоминать скоріше клавніяду в славнім Цірку Гумберто, як досправдове огрожіня. Чоловік собі нашов коло себе далшых бзіків, жебы із якойсь пивніці в Празі ішли робити без будьякой підпоры гражданів Україны велику револуцію, то є на сміх, і на доброго псіхіатра. Нич веце.

Ташбаєв із своїм конґресом припоминать єднако, повічме, „запаленых“ людей із Словакії, котры собі дали назву Гражданькый трібунал. Тота ґрупа бзіків, в котрій ся рушать од 3 до 10 людей, уж рокы ходить перед різны уряды, до медій і жадать перевзяти контролю над інштітуційов, котра має тоту честь мати їх навщіву, кедьже подля тзв. трібуналу была Словацька републіка подля статі не знам котрой і параґрафу так само не знам котрого Конштітуції словацькой републікы зрушена і они преберають власти. За пару років свойой твердой роботы собі выслужыли пару віралных відеозаписів, котры бавлять Словакію. Конґрес Ташбаєва має подобны шансы, лемже о нім дотеперь властно якбач малохто знав. Теперь ся то може змінить.

Но справа тзв. конґресу бы не была нияк інтереснов, кебы Берчак не зачав глядати причіны, чом як раз в Празі проходила тота „вызначна“ подія. І кебы в тім не нашов Русинів.

Автор статі ся звідать, чого такый одкрыто антіукраїньскый конґрес проходив у столиці Чеськой републікы. Но і не вылучує, же завдякы найблизшого оточіня презідента Мілоша Земана. І такой припоминать, же у выборчім штабі Мілоша Земана, котрый минулый рік другый раз выграв презідентьскы выборы, мали быти люди із веджіня Світового конґресу підкарпатьскых Русинів, конкретно Василь Джуган і Михаіл Тяско. Люди, котры, як пише Берчак, жадають автономію Закарпатьской области Україны.

Без огляду на то, якы суть або не суть нашы сімпатії до діялности Джугана і Тяска, треба одкрыто повісти, же контакты з презідентом Земаном, котрый єднако, як выражать ся неґатівно на адресу Україны, выражать ся і на адресу Европской унії і далшых союзників Чеськой републікы, іщі не значать зодповідность за вшытко протиукраїньске, што ся в Празі стане. Навеце, жадати автономію Закрпатьской области є лем жадостьов о выповніня платного референдума із 1991-го року в згоді з втогды платныма законами. І абсолутно то не значіть, же на основі контактів двох спомянутых особ, творить ся в Празі якесь „покровительство“ Русинів, як то пише автор, над подіями бзіків, подіями антіукраїньскыма, з тым, же они то знають через презідента забезпечіти. О такім впливі, і кебы го мали досправды хотіти, думам Джуган і Тяско можуть лем снити.

Берчак не давать ясны доказы о тім, же бы будьхто із русиньского руху быв залученый в орґанізації тзв. конґресу. Нашто бы і давав? Він сам їх не мать. Но є то в моді, жебы спомянути коло вшыткого підлого і Русинів. То стачіть і успіх такого погляду є ґарантованый в дакотрых патріотічных кругах. І мена двох спомянутых особ з часу на час появляють ся в просторі україньского інтернету, значіть не є проблем трафити на них такой при першім выглядаваню слова Русин. Робота готова.

Цілый тзв. конґрес якойсь малой тайной ґрупы в Празі, котра кличе по перевзятю властей в Києві, якый є о 1400 кілометрів дале, і на чолі котрой стоїть шофер з америцькым паспортом, є траґікомедія і тяжка судьба бзіків. Якбач ся тым Служба безпекы Україны в сітуації, в якій держава є, зо закона мусить занимати, но веце бы ся тым мав занимати добрый лікарь. Такых бзіків мож найти будьде на світі. Но они не суть тым найголовнішым огрожіньом.

Огрожіньом, котре може досправды принести непокій, гражданьску ненависть меджі людми, і тым реалный проблем в державі, суть наприклад статі, в котрых ся вытягне якась меншына і без доказів обвинить із протидержавной діялности. Парафразуючі старе знаме гесло зіставать повісти лем єдно: Бзікы вшыткых держав соєдиняйте ся, а законопослушным Русинам дайте покій!

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

 

Повязаны дописы

Польковиці 103,8 МHz
Ґорлиці 106,6 MHz