Голосник

Одморожаня туристикы на Лемковині. Ци приіхают першы ґрупы?

Тот рік буде інчый як попередні. Тіж в світі туристикы. Ґлобальна ситуация з коронавірусом затримала люди в місци на пару місяців, без можливости подорожувати, без можливости поіхати деси дальше, затримала вельо бізнесів і фірм, якы діяли в туристичній бранжы.

Припомнийме коротко, што ся діяло в остатніх місяцях. В середині марця з причыны епідеміі коронавіруса рiшено заперти границі Польщы. Подібні зробили тіж сусідні державы цілой Центральной Европы. То было найсильнійше вдаріня в туристику, а пак, як вшыткы знаме, было іщы гірше – заказ публичного збераня ся, выходжыня з хыжы без важных причын ітд. Од другой половины квітня/апріля на щестя ситуация в вельох державах здає ся стабілізувати і з той нагоды зачали знимати рестрикциі. Подібні діяло ся і в Польщы. І так тыжден за тыжньом мож было уж входити до лісів ци выходити з хыжы в рекреацийных цілях. Од мая уж могли ся отверати некотры реставрациі, кавярні, а всякы готелярскы обєкты могли зачати наново принимати гости. Обзераючы Інтернет і знимкы люди з першых приватных выіздів в терен, можеме повісти, же тогорічна яр належыт до гір. Запертя в хыжах на пaру тыжні спричынило, же в горы поіхали аж і тоты, што николи не вандрували, мож тіж было видіти, же і некотры звізды шов-бізнесу вандруют по шляках в Бескідах ци Татрах.

Єст тепер червец/юній і більшости рестрикций рішено не продолжати. Лишено лем тото, же мусиме тримати 2-метровый дистанс од інчых і, коли то не єст можливе та коли находиме ся в середині склепу, аптекы, уряду ітп., то мусиме наложыти на ґамбу і ніс маску.

Підсумувуючы, жытя в гідній мірі вернуло до старого. Але ци туристика верне до давнійшой чудовой формы? Як собі дают раду туристичны і гірскы провідникы? Ци може приде цілком нова якіст туристичных услуг (в рамках тзв. «новой нормальности»)?

Єдно єст певне – тот рік іде під знаком «провінцийоналізму» або інакше званого «локалізму». Сут то слова, якы описуют тип туристикы, што зосереджат ся на малых подорожах в невеликы реґіоны. Такым реґіоном може быти тіж Лемковина. Она як ціль подорожы сам в собі, а не лем краіна по дорозі в Бєщады ци на Словацию. Приміры промуваня провінцийональной туристикы в Інтернеті найдеме без проблемів. Реклямуваны в социяльных медиях і на інтернетовых сайтах сут Бескіды, малы повітовы міста, незнаны скорше гірскы пасма ци природничы атракциі. Вшытко зато, же з причыны коронавіруса скоро не поіхаме за границю і тогорічны вакациі проведеме радше в своіх державах.

На таку ситуацию старают ся одповідати місцевы бюра подорожы і провідникы. Мож спосеред вельох вымінити аґенцию BIS-POL, котрой штаб находит ся в Кракові, а належыт она до більшой компаніі о тій самій назві з Ясла. В оферті фірмы найдеме пропозицию, якой іщы не было на подорожничым рынку. Іде докладні о 6-дньовый выізд на Лемковину, в рамках котрого участникы не лем будут видіти памятковы місця, але предовшыткым будут мати можливіст максимальні войти в лемківску культуру, язык ци познати історию реґіону. Оферта єст направлена на невеликы, приватны ґрупы од 4 до 10 участників (примірно 2 родины, ґрупа приятелів), жебы максимальні створити атмосферу безпекы. Каждый ден выізду має свій характер – буде ден на одкрываня Ґорлиц (і товды ведены будут тіж варштаты з лемківского языка в Рускій Бурсі), буде ден на експлоруваня таємниц найбарже інтересуючых і цінных церкви на Лемковині, буде тіж ден присвяченый розмаітым варштатам. Не може тіж бракнути візиты на єдным з вельох цмонтерів з часів І світовой войны, а на такій цмонтір забере нас правдивый вояк австро-мадярской арміі! То не єст жарт. Більше не хочеме Вам здрадити, жебы не псути несподіванкы.

Більше інформаций о думках бюра подорожы BIS-POL найдете на іх інтернетовым сайті: www.bispol.com/polska-wycieczki/tydzien-po-lemkowsku. А як знате когоси, кого хочете запросити на Лемковину, а не мате часу го вести вшыткыма місцями, то тоту роботу можете лишыти як раз тым орґанізаторам. Єдным з провідників і автором той оферты культуровых выіздів єст Якуб Зиґмунт, вельорічный спілпрацівник Руской Бурсы. До стрічы на Лемковині!

Шеруй.

О авторі

Якуб Зиґмунт

Лях з Санча. Ґеолоґ, але наштоден занимат ся і інчыма професиями. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі