Коментарі

Коментарі

Бывшому презідентови Словацькой републікы і двом сучасным жупанам країв на выході Словакії подарило ся велике діло. Нашли мапу Чехословакії, котра якбач пропала в Братіславі і Празі. Жаль, же теріторія на…

Коментарі

Евроскептічны силы радо вытігають до медій несмыселны діскусії о тім, як Европска унія мішать ся до жывота людей, кедь ся схвалить, з чім можеме світити і як має вызерати огурка,…

Коментарі

Бісідує ся, же на двох стілцях ся сидіти не дасть. Доповню, же кедь суть од себе так далеко, як в припаді тзв. „Русинів-Українців“, може ся стати, же як на них…

Коментарі Antymniejszościowe bilboardy za mukachevo.net

W nocy 20 października pojawiły się w Zakarpackim Obwodzie Ukrainy bilboardy. Nie, nie były na nich umieszczone propozycje tanich telefonów ani lepszych pożyczek bankowych. Świadczyły jedynie o tym, dokąd prowadzi…

Коментарі

В ночі на 20-го октобра появили ся в Закарпатьскій области Україны білборды. Ніт, не пропоновали ани туньше телефонованя, ани ліпшу пожычку в банці. Свідчіли о тім, де веде політіка Києва…

Коментарі

В тім році припоминаме собі сто років од заснованя 1-ой Чехословацькой републікы. Із той причіны выникла і мішана чехо-словацька ґрупа, котра заподівала ся планованьом і орґанізаційов подій, котрыма собі довєдна…

Коментарі

Слова, котры повів міністер загранічных діл Україны Павло Клімкін, є штось, што сьме ту дотеперь не мали. Великость його выражіня не є в довжці, а в тім, же є то…

Коментарі

В остатніх днях україньскыма медіями пошырюють ся інформації о тім, як Чеська републіка рихтує закон, на основі котрого будуть, за тверджінями медій, жытелі Закарпатьской области Україны діставати чеськы паспорты на…

Коментарі

Все то в медіях вызерать так сімпатічно. Словацька влада прийде до даякого реґіону в рамках выїздового засіданя влады, обговорять ся проблемы в реґіоні, порозділюють ся грошы. Одказ є ясный: Ходиме…

Коментарі ґатер

Думка вытворити учебник, котрый бы школярям основных школ на Словакії дав холем основны знаня о народностных меншынах є без похыбы добра. Но в одношіню ку русиньскій народностній меншыні бы сьме…

Коментарі

Є то смутне, но є тому так, же высока освіта не значіть інтеліґенцію. Вопросом лем є, як може діносавр перейти універзітами, здобыти академічны тітулы, кедь мозґова капаціта не старічть. Є…

Коментарі

Окрім того, же быв вольный день і дакотры може знова коментовали, же подля нового закона суть склепы заперты, 29-го авґуста собі Словакія припомянула єдну із найвызначнішых річніць свойой історії –…

Коментарі

Сенатор Джон МакKейн повселюдні шануваний і чествуваний з огляду на жытьову дорогу та реальны і приписуваны йому заслугы вмер минулой суботы. Заслугы Джона МакКейна, якы сут фурт припоминаны, то достойне…

Коментарі

По теплій Пражскій яри пришов холод нормалізації, котрый тырвав понад 20 років. 50-та річніця інвазії войск Варшавского договору і слідуючой окупації Чехословакії совітьсков армійов выкликує вопрос, што бы было з…

Коментарі сме з вами

Мы з вами. Будте з нами! Тото гасло вночы з 20. на 21. серпня/авґуста 1968 р. чути было по цілій Чехословациі та в тій части Европы, де мож было зімати фрекфенциі…

Коментарі

Покля різны аналітіци занимаючі ся Українов говорять і пишуть, же є вшытко в порядку і арґументують тым, же екстремістічны правіцьовы силы суть без властей і на краї інтересу людей, тым…

Коментарі

Віктор Орбан у Румунії выголосив, же видить нуловы шансы, жебы Україна стала членом Североатлантічной аліанції і Европской унії. Треба одкрыто додати, же єднакы шансы суть, жебы Мадярьско реално пробовало якусь…

Коментарі

Я не Славян, я Українець, говорить Святослав Шереметь із україньской меджірезортной комісії, котра жадать змінити текст на памятнику чехословацькых леґіонарів. І мы маеме далшый приклад того, як Київ хотів бы…

Коментарі

Ґеннадій Москаль знать, же жытелі Закарпатьской области Україны беруть чехословацькый період за найгуманнішый і найдемократічнішый. Вопросом зіставать, што роблять політіци як Москаль про то, жебы то так не было. Зажыв…

Коментарі

Минулу суботу проходила в Пармі інтронізація нового єпархы – владыкы Мілана Лаха. При чітаню статей многым Словакам мусило быти абсолутно неясне, што за єпархію властно буде рядити єпіскоп з корінями…