Голосник

Нацийональне повселюдне списуваня в Польщы

1
Зачали ся працы над нацийональным повселюдным списуваньом в Польскій Республиці, котре заплянуване єст на 2021 р., але уж в жолтни/октобрі тр. буде проведене пробне списуваня в двох ґмінах – Червіньск над Віслом і Сєраковиці в поморскым воєвідстві.

Другій тестовый спис буде проходил в квітни/апрілю будучого рока і буде обнимал 16 ґмін зо вшыткых воєвідств. Уж традицийно списуваня буде тыкало демоґрафіі, рівня соспільного богатства, едукациі, віроісповіданя і нацийональности та міґрациі.

Остатнє нацийональне повселюдне списуваня (НПС) проходило в Польщы в 2011 р. В пояснінях до проєкту закону подано, што НПС мат велич значыня для уряду, зато што «списовы даны сут пунктом старту для плянуваня і реалізациі долгочасовой політикы, як і дают можливіст іх моніторуваня, а тіж і ефективного діяня».

Власти плянуют, што списуваня буде коштувало бл. 400 млн зл (того рока буде уж выдане 12 млн зл), з того част піде выключно до публичных медий, котры были назначены до промоциі самой ідеі повселюдного списуваня. В проєкті закону принимат ся зарезервувати на тоту ціль 200 годин часу высыланя. Надале не знатя, як буде проходило інформуваня – деталі мают ся явити в заряджыню Рады Міністрів.

Законодавці поясняют, што повселюдне списуваня приналежыт до надзвычайных соспільных і економічных подій. Конечніст його проведіня єст ефектом медженародных зобовязань каждой вызнаной державы взглядом Орґанізациі Зъєднаных Наций і єй аґенд, дале тіж Европейской Уніі, а заєдно выходит з конечности заспокоіня інформацийных потреб домашніх хоснувателів статистичной інформациі, в тым уряду Польской Республикы, самоурядовых єдиниц і науковых середовиск.

«В тій ціли необхідне єст провести популяризаийну акцию, приближаючу ідею списуваня – акцию інформуючу соспільніст про ціль, вагу та модерны способы списуваня, як тіж про безпохыбне його значыня для отриманя полного і достовірного образу польской соспільности».

Спомянуты горі «модерны способы списуваня» то буде тзв. інтернетовый самоспис, якій мат быти тепер головным способом збераня інформаций. Перед десятьома роками, при остатнім списуваню был уж тот спосіб хоснуваный, лем на меншу скалю.

Лемкы в Польщы сут вызнаны як етнічна ґрупа, то єст бездержавна нация. В часі нацийонального повселюдного списуваня в 2011 р. 9641 польскых громадян задеклярувало приналежніст до лемківской меншыны. Невелика част лемківской соспільности підкрислят свою приналежніст заєдно до украіньской етнічной спільноты – в цілій Польщы то 283 особы.

Головный Статистичный Уряд

Головный Статистичный Уряд
фот. Я. Лаґовскій / Аґенция Ґазета

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

1 Comment

  1. a propos Lemkiw, kotry uważajut sia tiż Ukrainciamy, to wkrał sia tu małyj błud. Lemky deklaruwaly sia w sporij czastyni na perszym miscy wpysujuczy totożnist ukraińsku i tam je ich ponad 800.
    Jak porachujeme to z tyma, kotry na perszym miscy wpysaly lemkiwsku a na druhym ukrainsku to mame razom tysiacz.
    To znaczyt, że tak naprawdu 1/7 Lemkiw w PL uważat sebe tiż ukrainciamy.

    Choc jak widomo to lem statystyky, kotry na żal ciłyj czas ne sut widpowidnio porjadno pereprowadżany, bo chto sia zapysuwał to znat jak toto wszytko wyhladat…

Коментар