Голосник

ХХХІХ посіджыня Уряду Спільной Комісиі Народных і Етнічных Меншын

Днес слухайте про найбарже інтересуючу Лемків тему – про грошы. Од 10. в нашым радию ретрансмісия ХХХІХ посіджыня Уряду Спільной Комісиі Народных і Етнічных Меншын з дня 18 ІХ 2013 в Ряшові, де медже інчыма Міністер тлумачыт, чом меншыны в 2014 році достанут 3 милийоны менче. Плян обрад є шлідуючий:
10:00 – ситуация меншын в Підкарпатскым Воєвiдстві
11:00 – експертиза што до участи меншын в польскій політыці
12:30 – фінансуваня меншын на рік 2014
13:30 – проблематыка етнічных меншын в проґрамах, котры будут фінансуваны з фондів Європейской Уніі в роках 2014-2020
14:30 – етнофілолоґія народных і етнічных меншын як тіж реґіонального языка
15:30 – інституция культуры для етнічных меншын
16:00 – справы актуальны

Шеруй.

О авторі

Павльо Малецкій

Єст адюнктом AGH Науково-Технічного Університету в Кракові. Скінчыл з выріжніньом маґістерскы студиі з Автоматыкы і роботыкы та Інжынєриі звуку. На механічным выділі AGH в 2013 році оборонил докторску дисертацию на тему "Евалюация субъєктывних і объєктывних прикмет акустычного простору, поміщынь о долгым часі поголосу". Його науковы заінтересуваня зосереджают ся на психоакустыці, а особливо на перцепциі хоровой музыкы в присутности поголосу, але тіж інтенсывні працує над модерныма амбісонічныма техніками синтезы звуку. Єст автором більше як 50 науковых дописів і лавреатом вельох нагорід і стипендий, м.ін. Стипендиі Президента Міста Кракова, ци европейского проєкту Доктус. Был долголітім членом ансамблю Лемковина і хору Ірмос. Бывшый ведучий заряду Стоваришыня Руска Бурса. -------------------------------------- Pawel Malecki was born in Gorlice, Poland in 1985. He received his M.Sc. (Tech.) in mechanics, and Ph.D. degree in vibroacoustics from the AGH University in Cracow, Poland, 2013. His thesis "Evaluation of objective and subjective factors of highly reverberant acoustic field" focused on psychoacoustic aspects of choral music perception in the diffused field. His main research tools were auralization techniques combined with ambisonics. He works at the AGH University and as a freelancing sound engineer and acoustic consultant. Dr. Malecki has designed the acoustics of the recording studio in the new AGH University Media Center. He is an officer of the Polish Acoustical Society.

Коментарі